Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

SC Advocaten: Een samenwerking tussen mr. S. Ben Tarraf en mr. C. Crince Le Roy. Een
samenwerking die niet voldoet aan de criteria van de Verordening op de advocatuur zoals
bedoeld in artikel 5.3 en art. 5.4. Beiden oefenen zelfstandig de praktijk uit, onder eigen
verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico. De samenwerking voldoet niet aan het
ondernemingsbegrip en wordt niet in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd. De ondernemingen van de deelnemers zijn eenmanszaken en staan
geregistreerd in het Handelsregister.

Mr. S. Ben Tarraf: de eenmanszaak van mr. S. Ben Tarraf, bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven als S. Ben Tarraf advocaat, onder KVK-nummer 58847618. BTW nr: NL001810097B59

Mr. C. Crince Le Roy: de eenmanszaak van mr. C. Crince Le Roy, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Crince Le Roy Advocatuur, onder KVK-nummer 89867289. BTW nr: NL004767967B06.

De advocaat: één van de advocaten zoals hiervoor genoemd met wie de cliënt de overeenkomst sluit.

Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan de individuele advocaat tot het
verrichten van diensten.

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan de advocaat de opdracht geeft om
bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en deze opdracht wordt aanvaard.

Honorarium: De kosten die in rekening worden gebracht voor de te verrichten juridische
werkzaamheden.

Verschotten: elke vergoeding van te specificeren (buiten gerechtelijke)kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.

Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.

Stichting Beheer Derdengelden: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de
Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor
anderen dan het kantoor ontvangen gelden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de betreffende
advocaat en de cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende
opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van
de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van
Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren.
De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door
aanvaarding van de door de cliënt verstrekte opdracht door de advocaat.

De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 7:422 lid 1 onder 2 BW wordt uitgesloten. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de
overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de
aanvaarding van de opdracht per brief, of e-mail.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de
schriftelijke bevestiging aan de cliënt.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het
oordeel van de advocaat aanleiding is. De cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. Indien dat, naar het oordeel van de advocaat, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft hij het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. Een
overeenkomst wordt door of vanwege de advocaat naar beste kunnen en met de
zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 5 – Verplichtingen cliënt

De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de advocaat aangeeft, of waarvan de
cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt. Indien de in het vorige lid bedoelde
en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de advocaat
zijn verstrekt, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in
rekening te brengen.

Artikel 6 – Honorarium en declaratie

Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium
verschuldigd. Het honorarium dat de opdrachtgever aan de advocaat dient te voldoen, is
berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen
uurtarief en vermeerderd met de BTW. Een percentage van 6% van het honorarium wordt in
rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene
kantoorkosten vallen niet slechts kosten zoals, papier, porti, telefoon, kopieer, en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Orde van
Advocaten.

De werkzaamheden van de advocaat worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen,
verricht op basis van het vooraf schriftelijk overeengekomen uurtarief van de betreffende
advocaat.

Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van
de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds,
derhalve aan het einde van de maand waarop de werkzaamheden betrekking hebben, in
rekening worden gebracht.

De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

Naast het honorarium is de cliënt verschotten verschuldigd in verband met de kosten die de advocaat ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op (buiten)gerechtelijke kosten zoals griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

Artikel 7 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige lid. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd.

Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de advocaat op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie.

De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.

Met nadruk wijst SC Advocaten cliënten, tegen wie een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt op het volgende. In de zaak waarin tegen u een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een toevoeging op last of aanwijzing. Ook als u in de zaak waarin u wordt bijgestaan in voorlopige
hechtenis heeft gezeten, heeft u daar recht op. Dat geldt ook in het geval u rechtens van uw vrijheid beroofd bent voor een andere zaak dan de zaak waarin u wordt bijgestaan. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken zijn de financiële voorwaarden zoals vermeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Indien de toevoeging zoals hierboven bedoeld na 1 maart 2017 is geregistreerd kan de Raad voor Rechtsbijstand in geval van een onherroepelijke veroordeling de kosten van de rechtsbijstand van u terugvorderen indien uw inkomen en/of vermogen hoger zijn dan de
normen bepaald in de Wet op de Rechtsbijstand. Deze normen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn terug te vinden op http://www.rechtsbijstand.nl/. Het peiljaar voor deze inkomens- en
vermogenstoets is bepaald op twee jaren vóór registratie van de toevoeging als hierboven bedoeld. Het is mogelijk bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek te doen tot verlegging van het peiljaar naar het jaar van de genoemde registratie. Meer informatie over de mogelijkheid van verlegging van het peiljaar vindt u terug op http://www.rechtsbijstand.nl/.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheid van een latere terugvordering van de kosten van rechtsbijstand raden wij u aan een inkomensverklaring aan te vragen via de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring vindt u op http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/wat-is-
gesubsidieerde-rechtsbijstand/inkomensverklaring. Het is ook mogelijk schriftelijk (al dan niet vanuit een detentieadres) een inkomensverklaring aan te vragen. Uw advocaat zal u op aanvraag het benodigde formulier verstrekken.

Artikel 8 – Betaling

Betaling van declaraties dient, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of door betaling via het internet (iDeal).
Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in
verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel

6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.

Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste
lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de
betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien de advocaat
instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd.

Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval,
waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt. In geval van liquidatie,
(dreigend) faillissement of surséance van betaling van de cliënt zijn de verplichtingen van de
cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Restitutie van gelden in depot of betaling van gelden die aan de cliënt toekomen, vinden
slechts giraal plaats, behoudens het navolgende. Betalingen in het kader van de
praktijkuitoefening kunnen alleen dan in contanten worden verricht of aanvaard, indien er
feiten of omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen, zulks tot een hoogte van maximaal €
5.000,-.

Artikel 9 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens de advocaat na te
komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening
van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00
bedragen.

Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens
verstaan de door de advocaat zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of
gebruikelijke uurtarief.

Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de
advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden,
het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. Hij is slechts dan
bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren
op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast
aan de omstandigheden van het geval. De advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de
werkzaamheden als hier bedoeld.

Artikel 10 – Reclames

Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en
binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig
dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de
desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 11 – Derdengelden

Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van
Stichting Beheer Derdengelden van advocaat S. Ettalhaoui1

: IBAN:NL19INGB.000.607.895.9. Aan
de cliënt toekomende gelden, worden zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Stichting,
daartoe door cliënt schriftelijk gemachtigd onder verrekening met eventueel door cliënt aan
de advocaat verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of
girorekening.

1 Kantoor: E&R Advocaten te Amsterdam

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

De advocaat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is
uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor de advocaat kenbaar hoorde te zijn.

De advocaat is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt
voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot
tijdige betaling van de declaraties van de advocaat over te gaan.

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De
cliënt vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben
geleden door of verband houdende met door hem ten behoeve van de cliënt verrichte
werkzaamheden.

De advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de
overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.

Overigens is iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor schade die voortvloeit uit, of
verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd
op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag te vermeerderen met het eigen risico.

Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering
overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de
zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan de advocaat is betaald, met
een maximum van € 5.000,00.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens
de advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al
dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 14 – Archivering

De advocaat zal bij beëindiging van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze
opdrachtgever afkomstige originele stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone
post retourneren en het dossier archiveren. Hij behoudt zich het recht voor gearchiveerde
dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen vijf jaar na archivering te
vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden
onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij
vernietigd.

Artikel 15 – Publiciteit

De advocaat is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van
Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met
inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook
na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk
in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit
zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is de advocaat hierin vrij mits
het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

Artikel 16 – Legitimatie

De advocaat zal zich in voorkomend geval een cliënt uitsluitend de toegang tot het kantoor
verlenen na legitimatie door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De absoluut
bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem is tevens bevoegd kennis te nemen van
geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten.

Artikel 18 – klachtenregeling

Officiële klachten kunnen worden ingediend bij SC Advocaten, Modemstraat 11 te (1033 RW) Amsterdam o.v.v. klacht gericht aan C. Crince Le Roy, of per e-mail aan crinceleroy@sc-
advocaten.nl. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam, Postbus 57590, 1040 BL Amsterdam, Klachten
worden behandeld op basis van de Kantoorklachtenregeling SC Advocaten.