Privacy Statement

SC Advocaten privacy statement

Artikel 1. Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens van het kantoor SC Advocaten. Deze privacyverklaring zet uiteen hoe SC Advocaten persoonsgegevens verkrijgt, verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en welke rechten cliënten op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming kunnen uitoefenen.

Artikel 2. SC Advocaten verkrijgt en verwerkt structureel persoonsgegevens van cliënten. Het kantoor verwerkt zo nu en dan persoonsgegevens van potentiële werknemers en studenten die stage (willen) lopen. Cliënten verstrekken zelf deze gegevens aan SC Advocaten voor de behandeling van hun zaak. Potentiële werknemers en studenten verstrekken eveneens zelf de persoonsgegevens in de sollicitatieprocedure.

Artikel 3. SC Advocaten verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming van betrokkene(n), op grond van een wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang. Hieronder vindt u een weergave van de persoonsgegevens SC Advocaten verwerkt en met welk doel dat plaatsvindt. SC Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor hierna te noemen doelen:
1. Het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van procedures en het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht; 2. Het plegen van handelingen (aanvragen, declareren, etc.) ten behoeve van de gefinancierde rechtsbijstand; 3. Het innen van declaraties; 4. Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; en 5. Werving en selectie.
SC Advocaten verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene uit eigen initiatief zijn verstrekt:

– Volledige voor- en achternamen; – Geboortedatum en –plaats; – Adresgegevens; – Contactgegevens (telefoonnummers en e-mailadressen etc.); – Burgerservicenummers (BSN); – Vreemdelingennummers (V-nummers); – Legitimatiebewijsgegevens (paspoort- en rijbewijsnummers etc.; – Gegevens betreffende de gefinancierde rechtsbijstand (de Raad voor de Rechtsbijstand)
SC Advocaten verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden (zie ook artikel 6 van de AVG): wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst van opdracht, verkregen toestemming van betrokkenen en gerechtvaardigd belang.

Artikel 4. SC Advocaten verwerkt persoonsgegevens van cliënten tot het moment dat de (straf)zaak is geëindigd en een termijn van vijf jaren is verstreken. SC Advocaten verwerkt persoonsgegevens van potentiële werknemers en studenten tot het moment dat de sollicitatieprocedure, of studentstage is geëindigd.

Artikel 5. De onder punt 2 genoemde personen hebben te allen tijde het recht om SC Advocaten te verzoeken inzage te verlenen in hun persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en/of te beperken en/of uw persoonsgegevens te verkrijgen. Een verzoek tot inzage kan worden gericht aan SC Advocaten t.a.v. C. Crince Le Roy, Modemstraat 11b te (1033 RW) Amsterdam of aan crinceleroy@sc-advocaten.nl. De onder punt 2 genoemde personen hebben daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Artikel 6. SC Advocaten heeft passende maatregelen genomen om alle persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen tegen verlies of tegen een vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 7. SC Advocaten deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals wanneer een dossier wordt opgevraagd bij de rechtbank en/of het Openbaar Ministerie, bij correspondentie met een andere partij, of wanneer een deskundigenonderzoek wordt verricht.

Hierbij valt ook te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Blindfold Law, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan SC Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. SC Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Whatsapp of soortgelijke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen

Artikel 8. SC Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de verklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig de website.

Artikel 9. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van gegevens, kunt u zich zoals eerder aangegeven richten tot C. Crince Le Roy, te bereiken per post op het adres Modemstraat 11b te (1033 RW) Amsterdam of per e-mail: crinceleroy@sc-advocaten.nl.

Artikel 10. SC Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door SC Advocaten verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van SC Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van SC Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van SC Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van de website(s) van SC Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals eventueel onder ‘hyperlinks’(zie hieronder) is omschreven. SC Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom- post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren
of verwijderen